Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)
Оценка 4.6

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Оценка 4.6
Разработки уроков
docx
русская литература
3 кл
01.03.2018
Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)
Бжьыхьэ.docx
Темэр: Хьэх Сэфэрбий  «Бжьыхьэ»  Мурадыр:  ЕджакIуэхэм   я къеджэкIэр, бзэр егъэфIэкIуэн. Бжьыхьэм щIы­ уэпсым зэрызихъуэжым, абы епхауэ псэущхьэхэм я гъащIэм зэхъуэкIыныгъэ къахуихьым,   цIыхухэм   ирагъэкIуэкI   лэжьыгъэхэм     теухуауэ   сабийхэм   яIэ щIэныгъэм   хэгъэхъуэн.     Бжьыхьэм   и   зэхуэмыдэ   щытыкIэхэр   (и   дахагъэр, нэщхъеягъуэр)     усакIуэм   къызэригъэлъэгъуа   Iэмалхэм,  усэм   и   гъэпсыкIэм, бзэм и къулеягъым сабийхэр щыгъэгъуэзэн. Бжьыхьэм и гуакIуагъэр и теп­ лъэр, и  щытыкIэр сурэтыщIхэм, сурэттеххэм, макъамэтххэм къызэрагъэлъэ­ гъуам кIэлъыгъэплъын, псэкIэ  зыхегъэщIэн.  ЦIыкIухэм я бзэм зегъэу­жьын. ЩIыуэпсыр  фIыуэ ялъагъуу, хуэсакъыу яхъумэу сабийхэр гъэсэн. Урокым ехьэлIапхъэр.  «Бжьыхьэ» сурэт гъэлъэгъуэныгъэхэр,  компьютер  презентациехэр, усэ  едзыгъуэхэр, бжьыхьэм теухуа макъамэхэр. Урокыр зэрекIуэкIынур. I. Зэджа темэхэр къэпщытэжын. 1. ЩоджэнцIыкIу   Алий   и   «КIущэ   нагъуэ»   усэм   сабийхэр   удихьэхыу къегъэджэн.   Усэм   къыщеджэкIэ     абы   хуагъэхьэзыра   презентациер   е   сурэт хуащIахэр къегъэгъэлъэгъуэн. 2.   «Литературэ»   зи   фIэщыгъэцIэ   удз   гъэгъам   и   кIапщIийхэр   сабийхэм къыпегъэчын. Абыхэм ятет  упщIэхэмрэ лэжьыгъэхэмрэ егъэгъэзэщIэн.  Къуажэхьхэм къеджэн, ахэр къэщIэн. Сыт къуажэхьхэм я къалэныр? (КIапщIийм къуажэхь зыщыплI тетын хуейщ)  Псалъэжьхэр я къежьапIэмкIэ нэгъэсыжын. Сыт псалъэжьхэм я къалэныр? (Псалъэжь зыщыплIым я щIэдзапIэ кIапщIийм  тетын хуейщ).  ПсынщIэрыпсалъэ   зыщыплI псынщIэрыпсалъэхэм я къалэныр?  ЗэгурыIуэ здэщыIэм насыпри щыIэщ.  Мыр зыхужыпIэ хъуну тхыгъэр уигу къэгъэкIыж. Тхыгъэм нэхъыщхьэу къыхэпха дерсыр къыжыIэ.  «ЦIыкIущ» ­ жыпIэу зумыпщыт, абы къылъыкъуэкIыну лIыгъэр пщIэкъым. Уи нэIуасэ хъуа лIыхъужьхэм ящыщу хэт мыр зыхужыпIэ хъунур? Сыт абы и   уигу   къэгъэкIыжи   къыжыIэ.   Сыт лIыгъэр къызыхэкIар?  ДунейхэгъэгъуазэмкIэ   щIэныгъэр   щхьэпэ   зыхуэхъуахэр   хэт   сымэ.   Сыт хуэдэ дерс къыхэпха мы тхыгъэм. Сыт хуэдэ псысэм ещхь мы рассказым и сюжетыр? Сыт зэрызэщхьэщыкIыр а тIур?  ЦIыхухэм  зыгуэрым щIэнакIэу «пшынауэ Iэзэщ»  зыхужаIэнкIэ хъунур сыт хуэдэхэра? Сыт хуэдэ псэущхьэ «пшынауэ IэзэкIэ» узэджэ хъунур?  Сыт абы а цIэр екIуу къыщIэплъытэр? Сыт хуэдэ таурыхъхэм щыцIэрыIуэ ар?  Адыгэм   цIыхум   и   пащхьэ   къиувэ   къалэнхэм   нэхъыщхьэхэм   ящыщу къелъытэ къуэ зэгъэгъуэтыныр, жыг хэсэныр, унэ щIыныр. Сыту пIэрэ ахэр гъащIэм щынэхъыщхьэу къыщIалъытэр? А къалэныр зыгъэзэщIауэ къэплъытэ лIыхъужьыр зыхэт тхыгъэм  и фIэщыгъэцIэр  къиIуэ.  Анэм и лъагъуныгъэр и лIыгъэщ  ­ мыр зыхужыпIэ хъуну тхыгъэр зытеухуар кIэщIу къэIуэтэж.    СыткIэ зэщхь, сыткIэ зэщхьэщыкIрэ  IуэрыIуатэм хыхьэ таурыхъхэмрэ ди зэманым къагупсысахэмрэ.  Гъэм   и   сыт   хуэдэ   зэман   къыщыгъэлъэгъуар   Къагъырмэс   Борис   и   «Ди мэзым»   усэм,   «Насып»   таурыхъым,   «ШыкъумцIий»   псысэм,   Шыбзыхъуэ Мухьэдин и  «Анэ бгъафэ», «Мэзым» рассказхэм. (Гъэм   и   зэманхэм   я   нэщэнэхэмкIэ,   цIыхухэм   я   лэжьыгъэхэмкIэ, ТемэщIэм елэжьын. пхъэщхьэмыщхьэр къыщащып,  мэкъу щеуэ зэманхэмкIэ, …)  II. 1. Чуковскэм и «Бжьыхьэ» макъамэр щIэту бжыхьэм и сурэтхэр къэгъэлъэ­ гъуэн (компьютер презентацие,   кинофильм е сурэт гъэлъэгъуэныгъэ къызэ­ гъэпэщын).     Ахэр   къызэрагъэлъагъуэм   хуэдэрэ,   сабийхэр   усэ   едзыгъуэхэм къегъэджэн. ЩыуэфIым деж телъыджэщ бжьыхьэ мэзыр, Таурыхъхэм я хъумапIэуи къыпфIощI, ­ Мэ гуакIуэ щIэтым щхьэр егъэуназэр, Макъамэм гурэ псэкIэ зыдыбощI. Хьэту Петр 2. Сабийхэм ягъэхьэзыра усэхэм къегъджэн. 3. Бжьыхьэм и нэщэнэхэр ягу къэгъэкIыжын.  Бжьыхьэпэм, бжьыхьэкум, бжьыхьэкIэм. Махуэр кIэщI, щIыIэ хъуащ; жыгхэр джафэщ, жэп къехырейщ. ДэнэкIи пшагъуэ, псыIэ щIыIэр телъщ; пщIащэ къыпыхуахэр мэфыж,  жэп щIыIэ къох; бжэндэхъухэр щIыпIэ хуабэхэм мэлъэтэж. Уафэм зеухуэ.  Удзыр фэншэ мэхъу. Мэзыр Iэуэлъауэншэщ. Хьэпщхупщхэм загъэпщкIужащ.  Гуп­гупу зэрихьэ пщIащэ гъуахэм щIыр яуфэбгъу. КIуэ пэтми дыгъэр нэхъ  кIасэу къыкъуокI. Пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэхэкIхэмрэ я Iухыжыгъуэщ. Хадэхэм самэ инхэу  щызэтелъхэщ къэбыстэр, кIэртIофыр, пхъыр, жэгундэр. Хьэцэпэцэхэр  Iуахыжащ. Бжьыхьэр нэпщIэуфэми, ИкъукIэ берычэтщ, Мэкъуи, мэши, гуэдзи – Псори и хьэзырщ. 4. Хьэх Сэфарбий и «Бжьыхьэ» усэм къегъэджэн. Къазэрыщыхъуар жегъэIэн. 5. Хьэх Сэфарбий и гъащIэм и творчествэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэм  сабийхэр щыгъэгъуэзэн,  зэпсэлъэныгъэ егъэкIуэкIын. 6. Усэр зэпкърегъэхын: лексикэ и лъэныкъуэкIэ, синтаксис и лъэныкъуэкIэ. 7. Усэм и гъэпсыкIэм, бзэм и къулеягъым кIэлъыгъэплъын. 8. Усэм и нэщэнэхэм тегъэпсэлъыхьын (едзыгъуэ дапщIэ хъуми жегъэIэн,  едзыгъуэ къэс зэрыхъу сатыр бжыгъэр, ударенэ зытехуэ пычыгъуэхэр, рифмэ  лIэужьыгъуэхэр къегъэхутэн.)  9. Бжьыхьэм и нэщэнэхэр къызэрыгъэлъэгъуа псалъэхэр усэм  къыхегъэджыкIын. 10. Усэм хуэгъэува упщIэхэм жэуап ирегъэтын. 11. Бжьыхьэм и сыт хуэдэ зэман усэм къыщыгъэлъэгъуар? 12. УрысыбзэкIа тха усэхэр адыгэбзэкIэ зэдзэкI. Осенью листья желтеть начинают, С шумом на землю ложатся они. Ветер их снова наверх поднимает И кружит, как вьюгу в ненастные дни. Г.Сапгир Скучная картина! Тучи без конца, Дождик так и льется, Лужи у крыльца…                       А.Плещеев 13. Къэбэрдей­Балъкъэр   сурэтыщIхэмрэ   сурэттеххэмрэ   я   IэдакъэщIэкIхэм бжьыхьэм теухуахэр къахэгъуэтауэ сабийхэм егъэлъагъун, ялъагъур къазэры­ щыхъум,   бжьыхьэм   и   теплъэр   и   щытыкIэр     абыхэм   къызэрагъэлъэгъуэфам еджакIуэхэр тегъэпсэлъыхьын.  III. Унэ лэжьыгъэ.                        Усэм гъэхуауэ удихьэхыу укъеджэу зегъэсэн. Псыхэм, гуэлхэм бжьыхьэм яIэ щытыкIэм теухуауэ интернетым тхыгъэхэр, сурэтхэр къихын, сурэт гъэлъэгъуэныгъэхэр къызэгъэпэщын.   Журт Биберд и «Гуэлым» рассказым къеджэн, псалъэ гурыIуэгъуейхэм я мыхьэнэр нэхъыжьхэм я деж къыщыщIэн. 14. Къэбэрдей­Балъкъэр   сурэтыщIхэмрэ   сурэттеххэмрэ   я   IэдакъэщIэкIхэм бжьыхьэм теухуахэр къахэгъуэтауэ сабийхэм егъэлъагъун, ялъагъур къазэры­ щыхъум,   бжьыхьэм   и   теплъэр   и   щытыкIэр     абыхэм   къызэрагъэлъэгъуэфам еджакIуэхэр тегъэпсэлъыхьын.  IV. Унэ лэжьыгъэ.                        Усэм гъэхуауэ удихьэхыу укъеджэу зегъэсэн. Псыхэм, гуэлхэм бжьыхьэм яIэ щытыкIэм теухуауэ интернетым тхыгъэхэр, сурэтхэр къихын, сурэт гъэлъэгъуэныгъэхэр къызэгъэпэщын.   Журт Биберд и «Гуэлым» рассказым къеджэн, псалъэ гурыIуэгъуейхэм я мыхьэнэр нэхъыжьхэм я деж къыщыщIэн.

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)

Конспект урока по кабардинской литературе по теме "Анэ бгъафэ" Шыбзыхъуэ М. (3 класс)
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
01.03.2018