Откритый урок
Оценка 4.9

Откритый урок

Оценка 4.9
Разработки уроков
docx
математика
5 кл—11 кл
24.06.2019
Откритый урок
Публикация является частью публикации:
ochiq dasr 1- soatlik.docx
Toshkent shahri Yunusobod tumani  96­maktab matematika fani  o’qituvchisi To’xtaboyeva Muattarning 11­sinf geometriya fanidan mavzusiga doir 1­soatlik                                         Toshkent ­ 2018 Sana _____sinf  11   Fan Geometriya    Dars  mavzu:    Shar  va  uning elementlari  (1­dars) . Dars maqsadi :  1) Ta’limiy : o’quvchi shar va uning elementlari , sharni tekislik bilan                   kesimi, urinma tekislik haqida tushunchalariga ega bo’lishi (FK­1, TK­5) 2)Tarbiyaviy : Umuminsoniy qadriyatlar , fazilatlarni shakllantirishga shart­ sharoit yaratish  3)Rivojlantiruvchi:  Test yechish qobiliyatlarini rivojlantirishga sharoit yaratish  (TK­1) Dars turi : Yangi mavzu bayoni Dars metodlari : ma’ruza , klaster , venn diagrammasi , BBB jadvali , tezkor test , namoyish , mozaika , savol­javob , kichik gurhlarda ishlash . Dars jihozi :  a)  o’quv uslubiy materiallar : kitob , tarqatma materiallar , slaydlar , koptok , transportyor . b) Darsda ishlatiladigan texnik jixozlar: kompyuter , proektor Dars tafsilotlari : I . Tashkiliy qism .(3minut) O’qituvchi darsga kirib xona tozaligini  ,  o’quvchilarni  davomatini tekshiradi .  O’quvchilarni  o’tirish tartibini belgilaydi . II. Tayanch bilimlarni faollashtirish .(4­minut) Uyga vazifa so’raladi va  va o’ldingi darsga doir og’zaki savol­javob  qilinadi .BBB jadvali tarqatiladi . Bu jadval bilan qanday ishlash tushuntiriladi  .Bu jadvalni o’quvchilar to’ldirishadi va chekkaga olib qo’yishadi . Dars oxirida  BBB jadvali yig’ishtirib olinadi va shuni natijasi bilan yakun yasaladi . III. Yangi mavzu bayoni : (10­minut) 3­til metodidan foydalanib mavzuni tushuntiramiz . 1­til   :O’quvchilarga shar va sferani ta’rifi  beriladi . 2­til.  Shar va sfera tenlamasi formula bilan beriladi . 3­til  : shar va sferani chizma orqali beriladi va farqi aytiladi . Fazoning berilgan nuqtadan, berilgan masofadan katta bo‘lmagan uzoqlikda  yotgan hamma nuqtalaridan iborat jismga shardeyiladi.  Berilgan nuqtasharning markazi,berilgan masofa esa  sharning radiusi deb ataladi (1­rasm).Sharning  chegarasi shar sirtiyoki  sfera deb ataladi. Shunday  qilib, sharning markazidan radiusga teng masofa qadar  uzoqlashgan hamma nuqtalarsferaning nuqtalaridir. Shar  markazini shar sirtining istalgan nuqtasi bilan tutashtiruvchi  kesma ham radius deyiladi (1­rasm) Ta’rifga ko‘ra, markazi A (a; b; c) nuqtada va radiusi R  ga teng bo‘lgan sferaning ixtiyoriy M (x; y; z) nuqtasi  koordinatalari  (x ­ a)2+ (y ­ b)2+ (z ­ c)2 =R2tenglikni  qanoatlantiradi va bu sfera tenglamasi deyiladi . (2­rasm) .  Markazi   A (0;0;0)  da bo’lgan shar tenlamasi x2+y2=R2  bo’ladi .  Shuningdek, ta’rifga kora, markazi A (a; b; c) nuqtada va radiusi R ga teng  bo‘lgan shar M (x; y; z) nuqtalarining koordinatalari(x ­ a)2+(y ­ b)2+(z ­ c)2 R bo‘lsa, tekislik va shar umumiy nuqtaga ega  emas (5.a­rasm), agar d = R bo‘lsa, tekislik sharga urinadi (5.b­rasm), O’quvchilar yaxshi tasavvurga  ega bo’lishi uchun namoyish metodidan  foydalanib darsga tayyorlab kelingan slaydlar namoyish etiladi . (Ilovada  keltirilgan )  .Doskada  510­misol yechib ko’rsatiladi . 510. Sferaning tenglamasi (x + 1)2 + (y ­2)2 + (z ­1)2 = 25 ko‘rinishda berilgan  bo‘lsa, uning markazi va radiusini toping. Yechish .Ta’rifga ko‘ra, markazi A (a; b; c) nuqtada va radiusi R ga teng  bo‘lgan sferaning ixtiyoriy M (x; y; z) nuqtasi koordinatalari  (x ­ a)2+ (y ­ b)2+ (z ­ c)2 =R2tenglikni qanoatlantiradi . bundan a=­1 , b=2 , c=1  va R=5 bo’ladi .Demak bu misolda sferani markazi A(­1;2;1) va radiusi R=5 ga  teng bo’lar ekan . IV .Mustahkamlash (20­minut) Darsni  mustahkamlashda  sinfni 4 tadan kichik guruhlarga bo’lamiz . Klaster  metodida guruhdagi o’quvchilar kelishib  mavzuda  berilgan  shar va doiraga  tegishli formulalarni yozib chiqishadi .  (3­minut)Venn diagrammasi orqali shar  va sferani umumiy va xususiy xossalarini organishadi . (2­minut) markazi diametri Shar va sfera Sfera formulasi Urinma tekislik Diametrial kesimi yuzi radiusi nligi Shar formulasi u z a u n yla a simi rial k e t e m Dia Shar ni elementlari va  Xossalari      Sfera  hajmi mavjud emas , tekislik bilan  kesimda aylana hosil bo’ladi . Umum. Xossalar Umumiy  tomonlari: Radiusi ,  diametri , sirti  yuzasi ,  diamtrial  kesim aylana  uzunligi          Sferani elementlari                        va xossalari   Shar  Hajmga ega  , tekislik bilan kesilganda  doira hosil bo’ladi Mozaika metodi  yangi o’tilgan mavzuni tarifini yod  olishga yordam beradi . X2 X2 Y2 Y2 + + = ≤ R2 R2 Kalit so’z: sfera tenglamasi va shar tenglamasi Ikkinchi mozaikamiz : Sharning  markazidan O’tadigan  tekislik Diametr   tekisligi  deyiladi  Kalit so’z : diametr tekislikni ta’rifi O’quvchilar o’tilgan mavzuni masalalar yechishga tadbiqini quyidagicha  tekshiramiz . Tezkot test metodi . Oquvchilarga quyidagicha test terqatamiz . 8 minutdan so’ng  yig’ishtirib olinadi . Radiusi 13 ga teng bo‘lgan shar tekislik bilan kesilgan. Agar shar  1. marka zidan kesimgacha masofa 12 ga teng bo‘lsa, kesimning yuzi nechaga teng ?           A )  5       B)  13     C)   6        D) 10 Sferaning tenglamasi (x + 1)2  + (y ­2)2  + (z ­1)2  = 25 ko‘rinishda 2. berilgan  bo‘lsa, uning radiusini nechaga teng? A)  23       B)  24         C)  2       D)  5 Sharning radiusi 10 dm, uning tekislik bilan kesimining yuzi 64 π 3. dm2.  Sharning markazidan kesim tekisligigacha bo‘lgan masofa nechaga teng ? A)     6         B)   7          C)    5        D)  12 4. Sfera  to‘g‘ri chiziq nechta umumiy nuqtaga ega bo‘lishi mumkin? A)   1 ta     B) 2 ta     C)  cheksiz ko’p    D) 1 yoki 2 ta  5. Sfera  tekislik bilan nechta umumiy nuqtaga ega bo‘lishi mumkin? A)   1 ta     B) 2 ta     C)1 ta yoki   cheksiz ko’p    D) 1 yoki 2 ta V. Darsga yakun yasash va baholash (7­minut) Dars yakunida  o’quvchilarning islagan   venn diagrammasi , klasterlari ,  testlari va baholanadi . Yani qaysi guruh o’quvchilari  diagramma va  klasterlarni to’g’ri tuzishgan bo’lsa shularga yuqori ball  qo’yiladi  va  mozaikasini bali ham qo’shib hisoblanadi . Tezkor testlarni bahosi  javobi  to‘g‘ri topilgan  5 ta test uchun  – «besh» baho, 4 ta test uchun  ­­ «to‘rt»  baho ,   3 ta test uchun  ­­ «uch» bahoqo‘yiladi.Birorta ham javob topa  olmagan, 1 ta yoki 2 ta test javoblarini to‘g‘ri topgan o‘quvchilarga baho  qo‘yilmaydi. Ular bilan keyingi darslarda va darsdan keyin ishlab, ularni  han bu kabi testlardan ijobiy baho olishlariga erishish lozim bo‘ladi. Test  uchun olgan  bahos  bilan qolgan ballari qo’shib o’rtachasi qo’yiladi .  O’quvcilar qo’lidan dars oxirida terib olingan BBB jadvali  tahlil qilinadi .  Bu jadval bilan o’quvchini  qanchalik darsga tushunganligini bilib olsa  bo’ladi . Bu jadval baholanmaydi .   Shu bilan dars yakunlanadi . VI. Uyga vazifa( 1­minut ) : Darsdagi yangi atamalarni  ta’rifini yod olish va  511 , 513 , 529   masalalarni  yechib kelish . Kichik guruhlarning baholash ko’rsatkichlari va mezonlari 1­ilova Guruh ishini natijalarining bahosi 4 1 2 3 Ko’rsatkichlar Maks.baho   Ma’lumotning to’liqligi Taqdimot(ma’lumotnin g   chizmali tarzda taqdim etilishi) Guruhning   darajasi(qo’shimchalar kiritish,   savol­javoblar berish) Baholarning   maksimal hajmi faollik 5 5 5 5 Baholash ko’rsatkichlari va mezonlari Ko’rsatkichlar “klaster” diagrammasi faolliklari Mozaika terishiga Guruh ishini natijalarining bahosi 5 Savollarga javob to’liq   bersa   va chizmani to’g’ri to’ldirsa tog’ri   va   faol qatnashishi 4 Savollarga to’liq   javob bermasa   va chizmani to’g’ri to’ldirsa  qisman tog’ri javoblari 3 Savollarga   to’liq javob   bersa   va chizmani   to’liq to’ldirmasa 2 Savollarga javob berilmasa   va chizma to’ldirilmasa noto’g’ri va javoblar harakatlari uchun   umuman   ishtirok etmaslik Tezkor testni baholash mezonlari   Javobi to‘g‘ri topilgan  5 ta test uchun  – «besh» baho, 4 ta test uchun  ­­ «to‘rt»  baho ,   3 ta test uchun  ­­ «uch»  bahoqo‘yiladi. Birorta ham javob topa olmagan, 1 ta yoki 2 ta test javoblarini to‘g‘ri topgan o‘quvchilarga baho qo‘yilmaydi. Ular bilan keyingi darslarda va  darsdan keyin ishlab, ularni han bu kabi testlardan ijobiy baho olishlariga  erishish lozim bo‘ladi.  O’quv materiallining slaydli taqdimoti                                 2­ilova. Foydalanilgan  adabiyotlar . Asosiy adabiyotlar . 1. 2. 3. 4. 5. 6.  Мирзиёев Ш.М.  2017­2021 Харакатлар стратегияси. Т.: Адолат 2017   11­sinf geometriya darsligi  I­qism  B.Q.Xaydarov   Toshkent ­2018   11­sinf geometriya darsligi  II­qism  B.Q.Xaydarov   Toshkent ­2018    Analitik geometriya . Tursun Azlarov. Adabiyotlar[tahrir]. O zME.   Birinchi jild.Toshkent, 2000­yil Qo’shimcha adabiyotlar .   Голиш Л.В. “Замонавий таълим технологиялари: мазмун,  лойиҳалаштириш ва амалга ошириш”. // Экспресс қўлланма. –  Тошкент: ТАСИС, 2001.­59 б.  Geometriyadan masalalar to’plami  N . Ribkin O'qituvchi nashriyoti 1974  yil  ʻ 7. Mеtоdika prеpоdavaniya matеmatiki v srеdnеy shkоlе. Оbхaya mеtоdika.  KоlyaginYU. M. i dr. –M. Prоsvехеniе, 1976 g Foydalanilgan internet saytlari : 1 .Orbita.uz sayti   2. AIM.uz sayti 3. ZIYO.NET sayti   4.MULTIUROK.RU sayti   5.CLASSROOM.RU sayti   6.GIU.uz   7. UZEDU.uz

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок

Откритый урок
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.